Rusty Rose Raku, showing the  length by Sue Ellen Brown

Rusty Rose Raku, showing the length